BUS & TRUCK : Thailand #1 Commercial Vehicle Fortnighty

 

 

NEWS | BUS&TRUCK '11 AUTO SERVICE

 หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
ชุมทางขนส่ง
จอดป้ายหมอชิต
สัญญาณ
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
 รายงาน 
วัดรอบรถใหญ่
สถิติรถใหญ่
Test And Report
 มัลติมีเดีย 
VDO Clip
Sound Stream
 รถมือสอง 
 เวปบอร์ด 
 สมัครสมาชิก 
 ติดต่อเรา 
Share/Bookmark
 

ทางออกขนส่ง เมื่อเปิดเสรีอาเซียน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น

ทั้งนี้ ความจำเป็นที่อาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียน สร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาค คานอำนาจของประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างเช่น จีน และอินเดีย การที่จีนและอินเดียเริ่มแสดงบทบาทในเศรษฐกิจโลก ทำให้อาเซียนยิ่งต้องเร่งปรับปรุงภายในและสร้างความน่าสนใจ ด้วยการพยายามสร้างจุดขายที่ว่า “อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาด หรือฐานการผลิตเดียวกัน” เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้เสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน กระบวนการผลิตสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบและแรงงานจากหลายประเทศเพื่อนำมาใช้ในการผลิต ปราศจากอุปสรรคในด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี มีการสร้างมาตรฐานของสินค้า และกฎเกณฑ์/กฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน

ในบริบทเช่นนี้ ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวมีประชากรแค่ 60 กว่าล้านคน และมี GDP เพียง 4,000 กว่าล้านบาท คงไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เขตการค้าเสรีในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (NAFTA) สหภาพแอฟริกา (AU) ได้ หรือแม้กระทั้งมหาอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจอย่างจีน หรืออินเดีย

แต่ถ้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวสำเร็จ จะกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรรวมเกือบ 600 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของประชากรโลก ที่มี GDP รวมเกือบ 30,000 ล้านบาท นับเป็นตลาดและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพมหาศาล และยังเป็นฐานของไทยในการค้าขายกับตลาดอื่นๆ นอกภูมิภาคอีกด้วย  

นับตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2535 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนขณะนี้คิดเป็นเกือบ 20% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และทำให้อาเซียนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยแซงหน้าสหรัฐฯ และยุโรปไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังจะช่วยกระชับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปัญหาความยากจน โรคติดต่อ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แรงงาน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้าภายในอาเซียนมีสัดส่วนขยายตัวมาโดยตลอด ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โจทย์ใหญ่กำลังมาในอนาคต จึงมีคำถามว่า ประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน? นั่นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่ต้องดำเนินการเพื่อฝ่าฟันให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุด

อย่างไรก็ดี การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันนั้น เป้าหมายเปิดเสรีภาคบริการมี 12 สาขาที่สำคัญ ทั้งด้านสื่อสาร การเงิน การก่อสร้าง สุขภาพ การจัดจำหน่าย การท่องเที่ยว การศึกษา นันทนาการ สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ รวมทั้งด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วย

ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ มีแผนงานบริการออกมาแล้ว 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.แผนอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 2.แผนอำนวยการความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 3.แผนงานการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ 4.แผนงานส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน และ 5.แผนงานเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์

ต้องยอมรับว่า ระบบโลจิสติกส์ไทย ยังไม่สามารถลดต้นทุนของประเทศได้เท่าที่ควร เพราะระบบขนส่งยังไม่สอดคล้องกันในภาพใหญ่ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งทางถนนที่มีรถบรรทุกมากเกินความจำเป็นและไม่มีราคาที่เป็นมาตรฐาน

ทีมข่าว “BUS & TRUCK” จึงอยากขอสรุปสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ให้ทราบว่า

หากมีการเปิดการค้าเสรีเต็มรูปแบบ ภาคขนส่งไทยจะเตรียมรับมืออย่างไร?  และปัจจุบันภาคขนส่งไทยมีปัญหาอะไร?

โดยปัญหาของรถทะเบียน 70 (รถบรรทุกรับจ้างสาธารณะ) นั้น มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะการตัดราคา ทำให้เกิดการบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงทำให้ผิวถนนชำรุด รวมถึงปัญหาขาดกลไกการควบคุมราคาค่าบริการ เนื่องจากยุบเลิกองค์การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) ทำให้ขาดการกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งที่ใช้เป็นราคาอ้างอิง

ส่วนรถทะเบียน 80 (รถบรรทุกของเจ้าของสินค้า) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสินค้ารายใหญ่ เช่น กลุ่ม SCG, Thai Beverage, NYK, SSO Transport, Logistics, และ Linfox ปัญหาคือ เจ้าของ สินค้ารายใหญ่มักเป็นต่างชาติ จึงเลือกใช้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างชาติในเครือ โดยไม่ใช้บริการผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย

จากสถานการณ์และปัญหาของรถบรรทุกข้างต้น ประเทศไทยควรมีการจัดระเบียบสาขาการขนส่งด้วยรถบรรทุกภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อนการเปิดเสรีภาคการขนส่ง โดย ประเด็นหลักๆ ที่ควรพิจารณา คือ แก้ไขปัญหารถทะเบียน 70 และ 80 และการกำกับดูแลสาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

สำหรับการแก้ไขปัญหารถบรรทุกทะเบียน 70 ละ 80 นั้น ผู้เชี่ยวชาญ บอกว่า ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก Transport operator เป็น Logistics provider ที่ครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้เมื่อตลาดการขนส่งมีการเปิดเสรีในอนาคต รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า โดยผ่านทางสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมพ่อค้าไทย-จีน เพื่อขายสินค้าของไทยให้กับต่างประเทศและใช้ผู้ประกอบการขนส่งไทยในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ส่วนผู้ประกอบการรถทะเบียน 70 ควรเน้นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนหรือเวลาในการขนส่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่เน้นกิจกรรมเคลื่อนย้ายสินค้า แต่ไม่มีการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ควรเน้นสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและให้บริการในราคาที่ถูกกว่า มากกว่าการแข่งขันกันเอง ด้านการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนั้น ควรกำหนดตารางอัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อใช้เป็นแนวทาง โดยให้มีราคาสอดคล้องกับคุณภาพและการบริการ

รวมทั้งสนับสนุนให้สหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตาม โดยสหพันธ์ฯ ดูแลในประเด็นอัตราค่าขนส่ง มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ รวมถึงมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตลอดจนกำหนดบทลงโทษและการให้รางวัลผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นสมาชิก

ที่สำคัญควรสนับสนุนให้เกิดประกันภัยการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ และการลงทุนธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ เนื่องจากขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยไทยมีอยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้น หากเกิดความเสียหายกับสินค้าและรถบรรทุกภายนอกประเทศผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเอง

แน่นอนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ภาครัฐต้องเตรียมแนวทางและความพร้อมเอาไว้เพื่อรับมือกับการเปิดเสรี เช่น การเตรียมการเพื่อการเปิดเสรี, การจัดทำและอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูล, การบริหารจัดการ กฎระเบียบ และการอำนวยความสะดวก เป็นต้น

ด้านผู้ประกอบการภาคเอกชน ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ด้วยเช่นกันคือ ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้ การยกระดับมาตรฐานการบริการ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนการขนส่ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การผนึกกำลังกันทั้งอาเซียนนั้น ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จำนวนมากมายมหาศาล แต่ผลกระทบก็มีไม่น้อยเช่นกัน ถ้าหากประเทศไทยไม่เตรียมรับมือเอาไว้ตั้งแต่เนินๆ คู่แข่งก็อาจเข้ามาแข่งถึงเขตแดนประเทศไทยเราได้ และอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือไปด้วย ก็เป็นไปได้
 
 New Issue
BusandTrucks
ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2554

 VDO Clip                                                            + ดูทั้งหมดมาดูการเพ้นท์สีรถบัส (Part II)


มาดูการเพ้นท์สีรถบัส (Part I)
 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 Gallery                                           + ดูทั้งหมด

THE GERMAN ARTISTS ARE AT IT AGAINถ้าเค้าผิด...เค้าขอโทษ 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 Bus Event

+
Euro Bus Expo 

+ Jordan-motorshow

+ Jordan-autoshop

+ Autobel-serviceTTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
6th Floor, A.E.House 200/12-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 Fax : (66) 2717-2466
www.ttfintl.com | View Map | Careers

Exposition

NATIONAL ENGINEERING ’11

  - ENERGY SAVING '11

  - CONSTRUCTION '11

BUILDING SAFETY '11

BuildTech '11

BUS & TRUCK ’11

Publication & Website

BuilderNews Newspaper

BUS & TRUCK Newspaper

Energy Saving Magazine

HotGolf Newspaper

BuilderClick.com

 

Copyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.

 

Exhibition Organizer exhibition organizer cover songs News around the world mainst online for im super callusa just reviews cheap slr camera BEST TOMSINDEXTABS Best Reviews Best Talk By Wysiwyd Atlanta Sooner On Cyber My Bensatcher Motors My Reviews Billethridge Reviews Online Elkvalleyford Hot News Courtesylincoln Mercury E-Reviews Jsford GURU Reviews